เกี่ยวกับผู้จัดทำ

  ชื่อ นายธวัชชัย คงเคว็จ

  การศึกษา

   ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต้
   ปวส. (ไฟฟ้ากำลัง) จาก วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิคภาคใต้
   ปวช. (ช่างไฟฟ้า) จาก โรงเรียนช่างกลภาคใต้
  การรับราชการ
   อาจารย์ 1 ระดับ 3 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
   อาจารย์ 1 ระดับ 4 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
   อาจารย์ 1 ระดับ 5 วิทยาลัยเทคนิคสตูล
   อาจารย์ 2 ระดับ 6 วิทยาลัยเทคนิคสตูล
   อาจารย์ 2 ระดับ 7 วิทยาลัยเทคนิคสตูล
   ครู คศ.2 วิทยาลัยเทคนิคสตูล
Copyright 2009 by K.Chai
counter