Claroline logo

Claroline Open Source e-Learning

ภาคเรียนที่ 2/2562

Back to parent category

รายวิชาในหมวดหมู่นี้

Access allowed to anybody (even without login) 26221042112 – ไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น
ครูธวัชชัย คงเคว็จ - ไทย
Access allowed to anybody (even without login) 26231041003 – ดิจิตอลประยุกต์
ครูธวัชชัย คงเคว็จ - ไทย
Access allowed to anybody (even without login) 26231041004 – การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้า
ครูธวัชชัย คงเคว็จ - ไทย
Access allowed to anybody (even without login) 26231042004 – การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์
ครูธวัชชัย คงเคว็จ - ไทย
Access allowed to anybody (even without login) 26231042103 – ไมโครคอนโทรลเลอร์
ครูธวัชชัย คงเคว็จ - ไทย
Access allowed to anybody (even without login) 262310421032 – ไมโครคอนโทรลเลอร์ 262 รอบ 2
ครูธวัชชัย คงเคว็จ - ไทย

Back to parent category


ผู้ดูแลระบบของ ChaiMCU Learning : ครูธวัชชัย คงเคว็จ
Phone : 089-655-0011
Powered by Claroline © 2001 - 2014