Claroline logo

Claroline Open Source e-Learning

ภาคเรียนที่ 2/2563

Back to parent category

รายวิชาในหมวดหมู่นี้

Access allowed to anybody (even without login) 26321042112 – ไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น-ช-3-1
ครูธวัชชัย คงเคว็จ - ไทย
Access allowed to anybody (even without login) 263301042004 – การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์
ครูธวัชชัย คงเคว็จ - ไทย
Access allowed to anybody (even without login) 26331041004 – การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้า
ครูธวัชชัย คงเคว็จ - ไทย
Access allowed to anybody (even without login) 263310421031 – ไมโครคอนโทรลเลอร์
ครูธวัชชัย คงเคว็จ - ไทย
Access allowed to anybody (even without login) 263310421032 – ม6-ไมโครคอนโทรลเลอร์
ครูธวัชชัย คงเคว็จ - ไทย

Back to parent category


ผู้ดูแลระบบของ ChaiMCU Learning : ครูธวัชชัย คงเคว็จ
Phone : 089-655-0011
Powered by Claroline © 2001 - 2014