[ โครงงาน ]


อุปกรณ์ช่วยประหยัดพลังงานของเครื่องปรับอากาศในสำนักงาน

โดย
นางสาวดวงพร ชมภู    รหัสประจำตัว 5131040003
นายประวิทย์ คงสี        รหัสประจำตัว 5131040004
นายอนุพงศ์ โพธาราม  รหัสประจำตัว 5131040012


ครูที่ปรึกษา
นายธวัชชัย คงเคว็จ
นายกิตติพงษ์ ดำรงกูล
นายเอนก ธรรมโชติ
สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคสตูล


Copyright 2009 by K.Chai
counter